ALGEMENE VOORWAARDEN KEEP HANDS CLEAN BV

Definities

Abonnement: de in de Offerte en bevestiging beschreven en door Keep Hands Clean voor Afnemer uit te voeren dienst, bestaande uit een abonnement op Periodieke levering van Producten gedurende de looptijd van dit abonnement;

Afnemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon handelend als onderneming, die is ingeschreven in het handelsregister en Producten en/of diensten bij Keep Hands Clean afneemt;

Keep Hands Clean: Keep Hands Clean BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3336 LG) Zwijndrecht, aan de Merwedeweg 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78045355;

Offerte: elk door Keep Hands Clean gedaan aanbod tot het verrichten van diensten of het leveren van Producten.

Overmacht: een situatie zoals bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden;

Product(en): de door Keep Hands Clean aan Afnemer te leveren of geleverde (onderdelen van) desinfectieproducten en meubels, inclusief productdocumentatie, gebruiksaanwijzing en verpakking;

Website: de website van Keep Hands Clean, https://www.keephandsclean.nl.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij door Keep Hands Clean aan Afnemer diensten of Producten geleverd worden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, van Afnemer of van derden, is uitgesloten.

Keep Hands Clean is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Afwijkende voorwaarden en wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen Keep Hands Clean en Afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van Keep Hands Clean wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

Bij de uitleg van de betekenis van de algemene voorwaarden wordt de Nederlandse versie als leidend beschouwd.

Zonder voorafgaande toestemming van Keep Hands Clean kan Afnemer geen rechten of verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan een derde overdragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Verstrekte adviezen ontslaan Afnemer niet van zijn verplichting de Producten (telkens) op hun geschiktheid voor de door hem beoogde doeleinden te onderzoeken. De feitelijke toepassing en het gebruik van de Producten komen geheel voor rekening en risico van Afnemer.

Totstandkoming van de overeenkomst

Alle Offertes van Keep Hands Clean zijn vrijblijvend. Na aanvaarding door Afnemer, heeft Keep Hands Clean het recht haar Offerte binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Keep Hands Clean van de Aanvaarding door Afnemer van een Offerte of door de feitelijke (aanvang van de) levering van Producten of de geoffreerde dienst aan Afnemer door Keep Hands Clean. In geval van een bestelling via de Website, zal de bevestiging pas verstuurd worden na ontvangst van de betaling.

Wanneer een aanvaarding van een Offerte, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van een Offerte, is Keep Hands Clean aan deze afwijking niet gebonden en komt geen overeenkomst tot stand, tenzij de afwijking uitdrukkelijk door Keep Hands Clean wordt aanvaard. Indien desalniettemin een aanvang genomen wordt met de uitvoering van de overeenkomst, heeft te gelden dat de Offerte bindend is ten aanzien van de gemaakte afspraken.

Inhoud en duur van de overeenkomst

Uit de door Keep Hands Clean toegezonden schriftelijke bevestiging blijkt of sprake is van een koopovereenkomst voor Producten of dat tevens een Abonnement voor periodieke levering van desinfectiemateriaal is afgesloten.

De contractperiode voor Keep Hands Clean bedraagt 3 (zegge; drie) maanden.

Indien tevens een Abonnement is afgesloten, volgt uit de schriftelijke bevestiging voor welke duur en welke omvang het Abonnement is afgesloten. Het Abonnement kan opgezegd worden tegen het eind van de overeengekomen duur, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Vindt geen (tijdige) opzegging plaats, dan wordt het Abonnement na afloop van de initiële duur automatisch omgezet in een Abonnement van onbepaalde tijd. Dit Abonnement kan vervolgens op ieder gewenst moment worden opgezegd tegen het einde van een maand en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste dertig dagen.

Opzegging geschied schriftelijk per mail via info@keephandsclean.nl.

Prijzen en tarieven

Alle prijzen en tarieven zijn in EURO, exclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Wanneer prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren van het Product, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, transportkosten, invoerrechten of verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Keep Hands Clean gerechtigd de overeengekomen prijs op enig moment dienovereenkomstig te wijzigen.

Levertijd en termijnen

Levertermijnen en andere termijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de overeenkomst en zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de overeenkomst bekende informatie en geldende omstandigheden.

Opgegeven of overeengekomen levertermijnen en andere termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Keep Hands Clean is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van levertermijnen of andere termijnen. Ontbinding is pas mogelijk nadat Keep Hands Clean schriftelijk door Afnemer in gebreke is gesteld, waarbij Afnemer aan Keep Hands Clean een redelijke termijn voor nakoming moet geven.

Levertermijnen en andere termijnen worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door Overmacht, andere omstandigheden dan Keep Hands Clean bekend waren, uitblijving van betaling of opschorting door Keep Hands Clean van haar verplichtingen.

Als Afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Keep Hands Clean, dan wel wanneer Afnemer niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn (informatie)verplichtingen, mag Keep Hands Clean haar leveringen opschorten.

Overmacht

Wanneer Keep Hands Clean door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmachtssituatie was te voorzien, is Keep Hands Clean gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, zulks ter keuze van Keep Hands Clean, de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een eventuele ontbinding laat het recht van Keep Hands Clean op betaling door Afnemer voor reeds door Keep Hands Clean verrichte prestaties onverlet en Keep Hands Clean is in die situatie nimmer gehouden tot vergoeding van schade.

Keep Hands Clean zal Afnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van Overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zoals bedoeld in artikel 7.1 zal Keep Hands Clean alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Keep Hands Clean tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, in gebreke blijven van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, computer-, telefoon- en internetstoringen, diefstal of verduistering van voorraden en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Keep Hands Clean kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Afnemer (verder) nakomt. Overmacht van Keep Hands Clean’s toeleveranciers wordt tevens geacht Overmacht te zijn van Keep Hands Clean.

Wanneer de Overmacht aan de zijde van Keep Hands Clean langer duurt dan drie maanden is Afnemer bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Aflevering, transport, risico

Levering van Producten binnen Nederland vindt plaats Delivered-at-Place (“DAP”) op de met Afnemer overeengekomen locatie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Levering van Producten buiten Nederland vindt plaats Free Carrier (“FCA”) Zwijndrecht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

De begrippen DAP en FCA hebben de betekenis als aangegeven in de meest recente versie van de Incoterms gepubliceerd door de International Chamber of Commerce te Parijs, Frankrijk, op het moment dat een overeenkomst wordt aangegaan.

De Producten zijn voor rekening en risico van Afnemer vanaf het moment dat zij ter afname zijn aangeboden op de hiervoor in artikel 8.1 of 8.2 genoemde plaats.

Keep Hands Clean heeft aan haar leveringsplicht voldaan, wanneer zij op de overeengekomen plaats en tijd Afnemer in de gelegenheid heeft gesteld om de Producten in ontvangst te nemen.

Afname

Afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen.

Bij gebreke van afname van de Producten door Afnemer, behoudt Keep Hands Clean zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (inclusief kosten voor opslag en vervoer) door te berekenen aan Afnemer.

Afname wordt geacht te zijn geweigerd wanneer de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

Inspectie en reclame

Afnemer dient de Producten (inclusief verpakking en gebruiksaanwijzing) direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren en de volledigheid te controleren.

Klachten over ontbrekende of beschadigde (onderdelen van) Producten, verpakking, afwijkingen in maat, getal, of andere afwijkingen ten aanzien van de overeengekomen productspecificaties die redelijkerwijs kunnen worden ontdekt bij deze inspectie dienen, op straffe van verval van alle rechten, binnen veertien dagen na aflevering te worden geuit.

Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet uiterlijk binnen twaalf maanden na aflevering en binnen een termijn van veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft geklaagd. De klacht dient voorzien te zijn van alle relevantie informatie om de klacht goed te kunnen onderzoeken, zoals datum van aflevering, adres waar de Producten zijn afgeleverd, een gedetailleerde beschrijving en motivering van de klacht en eventueel relevant beeldmateriaal. Tevens is Afnemer gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en op eerste verzoek vrachtvrij aan Keep Hands Clean te retourneren.

Garantie en aanspraken van Afnemer

Keep Hands Clean garandeert op geen enkele wijze dat de door haar verkochte Producten geschikt zijn voor het doel dat Afnemer met de Producten heeft. Het is aan Afnemer zelf om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, te onderzoeken of de te kopen Producten geschikt zijn voor het beoogde doel en gebruik van Afnemer.

Als de prestatie niet deugdelijk door Keep Hands Clean is uitgevoerd, heeft zij de keuze om de prestatie opnieuw te verrichten, het geleverde aan te vullen of om Afnemer te crediteren voor een evenredig deel van de koopprijs.

Indien Keep Hands Clean kiest voor het opnieuw verrichten van de prestatie, dan bepaalt Keep Hands Clean de wijze en het tijdstip van de uitvoering. Afnemer zal op eerste verzoek en conform instructies van Keep Hands Clean (onderdelen van) de ondeugdelijke Producten op eigen kosten retourneren aan Keep Hands Clean.

Afnemer blijft in geval van een garantieclaim gehouden tot afname en betaling van eventuele overige bestelde Producten. Een (terechte) garantieclaim geeft geen recht op opzegging of ontbinding van het Abonnement.

De in dit artikel opgenomen garantieverplichting van Keep Hands Clean geldt in ieder geval niet wanneer:

 • een gebrek voortvloeit uit het feit dat Keep Hands Clean onvolledige of onjuiste informatie heeft ontvangen met betrekking tot het uitvoeren van de desbetreffende overeenkomst;
 • een gebrek voortvloeit uit een defect of wijziging in de (in combinatie met de Producten gebruikte) configuratie;
 • een gebrek voortvloeit uit normale slijtage van bepaalde onderdelen, zoals intensief gebruik;
 • de wettelijke en/of de door Keep Hands Clean gegeven aanwijzingen voor montage, hermontage, gebruik en/of controle en onderhoud van de Producten niet zijn opgevolgd;
 • een gebrek voortvloeit uit het feit dat Afnemer de producten op een andere wijze gebruikt dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten;
 • de geleverde Producten onoordeelkundig zijn gebruikt of niet deugdelijk en in overeenstemming met de gebruikelijke zorg zijn onderhouden;
 • wijzigingen of reparaties aan de Producten zijn verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van Keep Hands Clean;
 • de geleverde Producten zijn aangetast door van buitenaf komende oorzaken zoals brand, waterschade etc.;
 • de Afnemer enige uit de onderliggende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Keep Hands Clean niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of is nagekomen.
 • Kosten voor demontage, montage, reis en verblijf van Keep Hands Clean met betrekking tot (extra) te verrichten werkzaamheden en/of (onderdelen van) Producten komen voor rekening en risico van Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Voor zaken die Keep Hands Clean van derden betrekt, zijn haar verplichtingen jegens Afnemer nimmer groter, noch van langere duur, dan de (garantie)verplichtingen van die derden jegens Keep Hands Clean. Keep Hands Clean zal ter zake haar verplichtingen jegens Afnemer zijn gekweten, zodra zij haar vordering op die derde aan Afnemer heeft overgedragen.

Aansprakelijkheid / vrijwaring

Keep Hands Clean is niet aansprakelijk voor door Afnemer of derden geleden schade voortvloeiend uit een (nog te sluiten) overeenkomst met Afnemer, dan wel enige andere verbintenis uit de wet (zoals een onrechtmatige daad). Hieronder valt tevens gevolgschade, bedrijfsschade, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Afnemer.

Voor schade veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Keep Hands Clean of andere personen van wiens diensten Keep Hands Clean gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen, is Keep Hands Clean niet aansprakelijk, behoudens ingeval sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Keep Hands Clean.

Afnemer zal personeelsleden van Keep Hands Clean en door Keep Hands Clean ingeschakelde partijen nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst.

Ingeval Keep Hands Clean, niettegenstaande het bovenstaande (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding geldt dat Keep Hands Clean’s aansprakelijkheid jegens Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Keep Hands Clean in het betreffende geval uitkeert, althans indien Keep Hands Clean hierop geen beroep toe komt, geldt dat Keep Hands Clean’s aansprakelijkheid jegens Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot de waarde van de door Afnemer afgenomen Producten of diensten dan wel (wanneer dit lager is) een bedrag van EUR 2.500 in totaal per reeks gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak.

Afnemer dient binnen één kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met een schade toebrengend feit Keep Hands Clean aansprakelijk te stellen voor geleden of nog te lijden schade. Bij gebreke hiervan kan Afnemer zich hier niet meer op beroepen.

Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Keep Hands Clean, behalve een vordering die door Keep Hands Clean is erkend, verjaart één jaar na de dag waarop Afnemer bekend geworden is met de schade en de aansprakelijkheid van Keep Hands Clean.

Afnemer vrijwaart Keep Hands Clean voor iedere vorm van aansprakelijkheid en voor alle kosten en schade van Keep Hands Clean en derden in verband met het gebruik van de Producten op een andere wijze dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten, alsmede voor iedere vorm van aansprakelijkheid en voor alle kosten en schade van Keep Hands Clean en derden in verband met het doorverkopen van de Producten buiten Nederland.

Keep Hands Clean is in geen geval aansprakelijk voor enige schade wanneer en voor zover deze voortvloeit uit het niet nakomen van aanwijzingen/instructies van Keep Hands Clean of het niet-nakomen van gebruiks-, controle- en/of onderhoudsvereisten van Producten of in combinatie hiermee gebruikte apparatuur door Afnemer of door hem ingezette werknemers of derden.

Veiligheidsmaatregelen en recall

Afnemer is gehouden onverwijld mee te werken aan (maatregelen in verband met) een veiligheidswaarschuwing, veiligheidscontroles en vervanging van onderdelen van de Producten om veiligheidsredenen.

Afnemer is tevens gehouden onverwijld mee te werken aan een door Keep Hands Clean geïnstigeerde recall van Producten.

Eventuele schade of kosten van Afnemer in verband met het bepaalde in dit artikel worden vergoed tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de oorspronkelijk geleverde c.q. de teruggehaalde Producten, zoals in rekening gebracht door Keep Hands Clean. Omzet- en winstderving van Afnemer worden niet vergoed.

Keurmerken, intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle rechten op de door Keep Hands Clean geleverde geregistreerde Producten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, berusten uitsluitend bij Keep Hands Clean of haar licentiegevers. De verkoop en levering van de Producten aan Afnemer creëert geen rechten ten aanzien van de betreffende rechten.

Ter zake de door Keep Hands Clean te leveren Producten, heeft te gelden dat Keep Hands Clean in relatie tot Afnemer aangemerkt wordt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. Aan Keep Hands Clean komt het exclusieve recht toe om een octrooi, merk of model aan te vragen. Voorts is Keep Hands Clean exclusief auteursrechthebbende op tot stand gebrachte werken.

Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent (keur)merken, zoals CE-markering, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de door Keep Hands Clean geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.

Keep Hands Clean is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden die worden veroorzaakt door een combinatie van (een deel van) door Keep Hands Clean geleverde Producten met niet van Keep Hands Clean afkomstige apparatuur of producten of veroorzaakt door wijzigingen in de door Keep Hands Clean geleverde Producten die zonder toestemming van Keep Hands Clean zijn aangebracht.

Afnemer zal op de Producten aangebrachte herkenningstekens niet (geheel of gedeeltelijk) verwijderen of onzichtbaar dan wel onleesbaar maken.

Facturering en betaling

Ingeval van een bestelling via de Website, dient de koopsom vooraf te worden voldaan via de betaalportal op de Website. Bij het afsluiten van een Abonnement zal Afnemer maandelijks een digitaal betaalverzoek ontvangen ter voldoening van de afgesproken betalingstermijn. Pas na ontvangst van de betaling is Keep Hands Clean gehouden de Producten te leveren.

In alle overige gevallen dient Afnemer het op de factuur vermelde totaalbedrag inclusief btw uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te hebben voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

Betaling dient netto plaats te vinden op de door Keep Hands Clean aangewezen bankrekening van Keep Hands Clean, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Keep Hands Clean aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

Wanneer Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Afnemer wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.

Alle kosten van invordering van het door Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Keep Hands Clean ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De door Keep Hands Clean te maken buitengerechtelijke incassokosten die Keep Hands Clean in rekening kan brengen bedragen - mede in het kader van een boetewerking - ten minste 15% van het totale door Afnemer aan Keep Hands Clean verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 75, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van Keep Hands Clean op een volledige vergoeding van schade en kosten ten aanzien van de incasso van de verschuldigde bedragen.

Afnemer dient klachten betreffende facturen, op straffe van verval van alle rechten, uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben ingediend bij Keep Hands Clean, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door Afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

Keep Hands Clean is gerechtigd overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.

Keep Hands Clean is bevoegd zijn schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen van aan Keep Hands Clean gelieerde ondernemingen op Afnemer. Daarnaast is Keep Hands Clean bevoegd zijn vorderingen op Afnemer te verrekenen met schulden die aan Keep Hands Clean gelieerde ondernemingen hebben aan Afnemer. Verder is Keep Hands Clean bevoegd zijn schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen op aan Afnemer gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

De door Keep Hands Clean geleverde producten blijven haar eigendom tot het moment dat Afnemer aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst (zoals rente, kosten en boetes), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek. Een retentierecht op deze Producten komt Afnemer niet toe.

De Producten kunnen door Afnemer, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, niet worden doorverkocht, gebruikt of bezwaard met enig zekerheidsrecht zolang hierop een eigendomsvoorbehoud rust.

Het eigendomsvoorbehoud herleeft in de situatie dat Afnemer op enig moment aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, maar er nieuwe verplichtingen voor Afnemer ontstaan uit een nieuwe overeenkomst.

Afnemer is gehouden ten aanzien van alle Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Keep Hands Clean rust de in het maatschappelijke verkeer betamende zorgvuldigheid aan te wenden, Keep Hands Clean toegang tot die zaken te verschaffen en Keep Hands Clean onverwijld schriftelijk te informeren van iedere actie van derden, die op voor Keep Hands Clean nadelige wijze betrekking heeft of kan hebben op de geleverde Producten.

Keep Hands Clean heeft het recht aan Afnemer geleverde Producten die eigendom van Keep Hands Clean zijn gebleven, terug te (doen) nemen wanneer Afnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of Keep Hands Clean aanleiding heeft om aan te nemen dat Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Afnemer is verplicht deze terugname mogelijk te maken. De aan terugname verbonden kosten worden gedragen door Afnemer. Bij terugname wordt Afnemer gecrediteerd op basis van de factuurwaarde, of, ingeval van beschadiging van de Producten, op basis van de reële waarde in het economische verkeer.

Afnemer is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop Keep Hands Clean een eigendomsvoorbehoud heeft) te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Keep Hands Clean. Afnemer dient Keep Hands Clean hiervan in een voornoemd geval onmiddellijk schriftelijk door middel van een brief en per mail op de hoogte te stellen.

Ongeachte de overeengekomen betalingscondities, is Afnemer gehouden (telkens) op eerste verzoek van Keep Hands Clean naar diens oordeel nadere zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Keep Hands Clean. Zekerheid kan onder meer bestaan uit het stellen van een bankgarantie of het voldoen van voorschotbetalingen ter grootte van de bedragen als aangegeven door Keep Hands Clean. Keep Hands Clean is geen rente verschuldigd over voorschotbetalingen. Als Afnemer hieraan niet binnen de door Keep Hands Clean gestelde termijn aan voldoet, raakt Afnemer direct in verzuim.

Toerekenbare tekortkoming en ontbinding door Keep Hands Clean

Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld van Afnemer jegens Keep Hands Clean zal onmiddellijk opeisbaar zijn wanneer:

 • Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
 • of een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer wezenlijk wijzigt naar de mening van Keep Hands Clean;
 • of Afnemer enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens Keep Hands Clean niet of niet geheel nakomt;
 • of Afnemer nalaat een aan Keep Hands Clean verschuldigd factuurbedrag binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 • of beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Afnemer;
 • of een bestuurder van Afnemer een civielrechtelijk bestuursverbod wordt opgelegd;
 • of een met a t/m f vergelijkbare situatie zich voordoet naar het recht van het land van vestiging van Afnemer, Keep Hands Clean is in de in artikel 17.1 genoemde situaties gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd Keep Hands Clean’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding.

Keep Hands Clean is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Afnemer in geval van beëindiging van de overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen in stand die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.

In geval van ontbinding is Keep Hands Clean gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Afnemer. In een dergelijk geval zijn Keep Hands Clean en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen/gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht om haar medewerking te verlenen en de nodige maatregelen te nemen teneinde Keep Hands Clean in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

Wijzigingen

Keep Hands Clean is gerechtigd de overeenkomst waaronder de tarieven en deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard wanneer Keep Hands Clean niet binnen veertien dagen na de mededeling van Keep Hands Clean dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen van Afnemer heeft ontvangen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere Offerte en tussen partijen gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van Keep Hands Clean een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet of een verdrag bevoegde rechter.

***

Opgesteld op 21 mei 2020